Login เข้าสู่ระบบของ settee bet ให้เรียบร้อย  หลังจากนั้นเข้าไปที่เมนู “ถอนเงิน

จากนั้นเข้าไปที่เมนู “ถอนเงิน หลังจากนั้นระบบจะแจ้งบัญชีของเราที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ให้ทราบว่าบัญชีนี้  คุณมีจำนวนเงินเท่าไร และคุณต้องถอนเท่าไร เช่น มี 1530 อยากถอน 500 ก็กรอกลงไป แล้วกดปุ่ม “ถอนเงิน”